IPGA MEMBERSHIP Form
dr_kanchan_kohli
Mr. Ajay Pathak
Position: President Email: Phatak.Ajay@Yahoo.Com Phone No: 9414355650

dr_kanchan_kohli
Dr. Rajesh Kumar Yadav
Position: General Secretary Email: Rajpahrma21@Gmail.Com Phone No: 9413909323, 9001291033

dr_kanchan_kohli
Dr. Jeyabalan
Position: Treasurer Email: Jeyabalan2001@Gmail.Com Phone No: 9929399929, 9001291029