IPGA MEMBERSHIP Form
dr_kanchan_kohli
Dr. Pankaj Sharma
Position: President Email: anuj425@gmail.com Phone No: 9897442567

dr_kanchan_kohli
Mr. Himanshu Kumar
Position: Secretary Email: himanshu.hrd@hotmail.com Phone No: 9084730510

dr_kanchan_kohli
Dr. Jyoti Saxena
Position: Treasurer Email: jyoti.saxena@kiims.ac.in Phone No: 9760846561